תנאים ותקנון

תקנון אתר דרופר

1.      מבוא

1.1.                     אתר האינטרנט www.dropper.co.il (להלן: "האתר") הינו פרי פיתוחה של חברת "דרופר בע"מ" המצויה בהליכי ייסוד (להלן: "החברה"), מופעל על-ידה ובעיקרו משמש כמרכז מסחרי אלקטרוני המעניק לכלל ציבור גולשי האתר במדינת ישראל בלבד (להלן: "המשתמש") הזדמנות עיסקית לניהול עצמאי של חנויות ו/או בתי עסק לממכר מגוון רחב במיוחד של מוצרים ו/או שירותים, לפי העניין (להלן: "בעל בית עסק") ו/או לרכישתם של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר על ידי כל מי אשר חפץ בכך (להלן: "הרוכש"), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.

1.2.                     הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או פעולה שהם אשר נעשו ו/או ייעשו  ו/או בוצעו ו/או יבוצעו באתר זה על ידי המשתמש בו, ללא יוצא מן הכלל, ולרבות אך לא רק גלישה באתר, ניהול בית עסק באתר ו/או מכירת מוצרים ו/או שירותים על ידי בעל עסק כהגדרתו לעיל, רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי רוכש מן המניין כהגדרתו לעיל, ולפיכך, יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.

 

1.3.                     תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין האתר לבין המשתמש בו, לכל דבר ועניין, ועל כן על המשתמש באתר לקרוא בעיון רב תקנון זה במלואו; למען הסר ספק מובהר, כי, יראו כל שימוש שהוא אשר נעשה ו/או ייעשה על ידי המשתמש באתר כהסכמתו המפורשת לכל האמור בתקנון ללא עוררין, כקבלתו את מלוא תנאיו ללא יוצא מן הכלל, כהצהרתו הבלתי מסוייגת כי קרא והבין את תוכנו וכהתחייבותו הבלתי חוזרת לנהוג בהתאם ובכפוף לכל הוראותיו, ולפיכך, לא תהא לו ו/או למי מטעמו  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מפעיליו של האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם, למעט באם הופרה התחייבותו של מי מהנ"ל על פי תקנון זה.

 

1.4.                     משתמש אשר אינו מסכים ו/או שאינו מקבל הוראה מהוראותיו ו/או תנאי מתנאיו של תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, נדרש להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר דרופר, לרבות גלישה באתר, ומובהר, כי על משתמש כאמור חל איסור מוחלט ומפורש לבצע כל פעולה, מכל מין וסוג שהוא, באתר זה.

 

1.5.                     כותרות תקנון זה הינן לשם נוחיות הקריאה והעיון בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש שהוא  לשם פרשנותם של מי מהוראות ו/או מתנאי תקנון זה.

1.6.                     כל מקום בו נעשה שימוש בתקנון זה בלשון יחיד יראוהו כאילו נעשה בלשון רבים, ולהיפך, ומובהר, כי כל מקום בו נעשה בתקנון זה שימוש בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

2.      כשרות משפטית לשימוש באתר

2.1.                     השימוש באתר מותר לכל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או כל משתמש אחר, יהא אשר יהא, והכל בכפוף לכל הוראות תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:

2.1.1.      המשתמש כשיר לפי כל דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לכל דבר ועניין.

2.1.1.1.            למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמדובר במשתמש אשר הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או כזה אשר פעולותיו המשפטיות טעונות אישור אפוטרופוס על פי דין, יראו את פעולות המשתמש, רובן ככולן, כאילו נעשו על ידי ו/או מטעם ו/או בשם ו/או באישורו המפורש של אפוטורופוס כאמור, ולפיכך, יהיו בנות תוקף משפטי מחייב, על כל הכרוך והמשתמע מכך;

2.1.2.      המשתמש הינו תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או תאגיד הרשום והפועל כדין בישראל;

2.1.3.      בבעלות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול על פי כל דין בישראל;

2.1.4.      בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקף ברשת האינטרנט וכן ובנוסף הינו בעל כתובת בישראל.

3.      אופן ביצוע הזמנה

3.1.                     כל רכישה של כל מוצר ו/או שירות שהוא המוצעים באתר והזמנתם דרך האתר ו/או באמצעותו, כפופות לתקנון האתר.

3.2.                     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לו, הזמנת מוצר ו/או שירות תתאפשר רק ואך ורק בכפוף להתקיימותם של כל התנאים המצטברים והמפורטים להלן:

3.2.1.   בעת ביצוע הזמנתו מסר המשתמש את כל הפרטים הנדרשים הבאים:

3.2.1.1.            שם משתמש באתר.

3.2.1.2.            סיסמא.

3.2.1.3.            שם מלא (שם פרטי + שם משפחה).

3.2.1.4.            מספר תעודת זהות.

3.2.1.5.            כתובת דואר אלקטרוני בתוקף.

3.2.1.6.            כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד).

3.2.1.7.            מספר טלפון רגיל ו/או נייד.

3.2.1.8.            פרטי כרטיס אשראי ותוקפו.

3.2.2.      המשתמש בחר וסימן המוצר ו/או השירות בהם הוא מעוניין במקום המיועד לכך  ואישר את בחירתו.

3.2.3.      בתום ביצוע ההזמנה הופך המשתמש לרוכש, והודעה ראשונית בדבר אישור על קליטת הזמנה ורישומה במערכת ו/או במחשבי הנהלת האתר, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על-ידי הרוכש (להלן: "אישור על קליטת הזמנה");

3.2.3.1.            יחד עם זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש, כי אין בכוחו של אישור על קליטת הזמנה ו/או משלוח הודעה בדואר האלקטרוני, כאמור לעיל, כדי לחייב את הנהלת האתר ו/או את החברה ו/או את ספקיהם ו/או את מי מטעמם בשום צורה ואופן שהם, ובכל מקרה, לא יראו בכך כל התחייבות שהיא לביצוע עHסקה;

3.2.3.2.            למען הסר ספק רישום במערכת ו/או במחשבי הנהלת האתר ו/או החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש.

3.2.4.      בבעלות הרוכש כרטיס אשראי בתוקף של חברת אשראי מוכרת ומורשית לפעול בישראל על פי כל דין.

3.2.5.      נתקבל אישור מטעם חברת האשראי לביצוע עסקת אשראי ולתשלום באמצעות חיוב חשבון כרטיס האשראי של הרוכש במלוא הסכום נשוא ההזמנה (להלן: "אישור עיסקה"), ואשר עם קבלתו תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש הודעה בדבר אישור על ביצוע הזמנתו ומועד אספקת ההזמנה (להלן: "אישור ביצוע הזמנה");

3.2.6.      מצוי בידי הרוכש אישור ביצוע הזמנה כאמור בס"ק 3.2.5. לעיל.  

3.2.7.      המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו קיימים ו/או מצויים במלאי וכשירים לאספקה.

3.2.8.      פרטיו של הרוכש הינם עדכניים, נכונים, מדוייקים ומאפשרים את ביצוע משלוח ההזמנה בפועל (שם מלא, כתובת למשלוח דואר וכיוצ"ב).

3.3.   אי ביצוע הזמנה בשל כל אחד מהעניינים המפורטים להלן:

3.3.1.      סירוב חברת האשראי לכבד את התחייבויות הרוכש, מכל סיבה שהיא ו/או היעדר אישור ו/או אי מתן אישור ו/או ביטול אישור, לפי העניין, לביצוע עיסקה על ידה;

3.3.2.      המוצר ו/או השירות שהוזמנו על ידי הרוכש אינם קיימים ו/או אינם מצויים במלאי ו/או אינם כשירים לאספקה;

3.3.3.      הפרטים שהוזנו על ידי הרוכש הינם שגויים ו/או לוקים בחסר ו/או בלתי מדוייקים ו/או נקלטו בחלקם או לא נקלטו כלל, מכל סיבה שהיא, במערכת ו/או במחשבי הנהלת האתר.

4.      מניעת שימוש באתר

4.1.                        מבלי לגרוע מכל הוראה שהיא בתקנון זה לעיל ולהלן, מובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, נוסף על כל זכות ו/או סעד אחרים העומדים להם על פי כל דין, רשאים למנוע מכל משתמש, יהא אשר יהא, מלעשות כל שימוש ו/או כל פעולה באתר, להורות על חסימתו ו/או לבצע כל פעולה נדרשת אחרת, מכל מין וסוג שהוא, לשם מניעת שימוש ו/או ביצוע פעולות כאמור על ידו, וזאת בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

4.1.1.      הפרטים אשר הוזנו ו/או נמסרו על ידי המשתמש הינם כוזבים או שגויים;

4.1.1.1.            למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי דין, ולפיכך, תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד כל משתמש, ובכלל זה: הליכים פליליים ו/או הליכים אזרחיים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שהיא תמצא אל נכון.

4.1.2.      המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

4.1.3.      המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

4.1.4.      המשתמש ביצע, בין שבמעשה ובין שבמחדל, פעולה ו/או מעשה אשר יש בהם משום פגיעה באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמם ו/או במי מספקיהם ו/או בכל צד ג' שהוא, יהא אשר יהא.

5.      מחירים

5.1.                  מחירי המוצרים ו/או השירותים המצוינים באתר, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או שירות או בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, כוללים מע"מ כדין (מס ערך מוסף) אלא באם צויין במפורש אחרת, ובכל מקרה תהא הנהלת האתר רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא אל נכון.

5.2.                  מחירי המוצרים ו/או השירותים המצוינים באתר אינם כוללים עלויות והוצאות בגין טיפול, אריזה ומשלוח;

5.2.1.      הוצאות בגין טיפול, אריזה ומשלוח, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או שירות או בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, יתווספו על מחיר המוצר ו/או השירות שהוזמנו ועלותם תצוין על גבי ההזמנה בסעיף נפרד;

5.2.2.      מובהר, כי ככל והתשלום בגין העיסקה שולם לשיעורין (בתשלומים) תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לגבות את מלוא הסכום בגין הוצאות הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון;

5.2.3.      הנהלת האתר תהא רשאית אך לא חייבת לעדכן ו/או לשנות את שיעור העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות בגין הטיפול, האריזה והמשלוח, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא אל נכון.

5.3.                  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי בכל מקרה בו צוין מחיר שאינו נכון ו/או שגוי ו/או בלתי מעודכן וכיוצ"ב, תהא הסיבה לכך אשר תהא, לא יהיו הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם מחוייבים לספק המוצר ו/או השירות במחיר כאמור, אפילו מצוי בידי המשתמש אישור ביצוע הזמנה, ובלבד שנמסרה למשתמש הודעה בכתב על כך בתוך 3 ימים ממועד ביצוע הזמנתו וניתנה בידיו האפשרות לרוכשם במחיר הנכון כפי המצוין בהודעה; סירב המשתמש לרכוש את המוצר ו/או השירות במחיר הנכון ו/או לא נתקבלה כל תגובה בכתב מטעמו בתוך 3 ימים ממועד משלוח ההודעה אליו, מכל סיבה שהיא, תבוטל הזמנתו תוך זיכוי מלא בגין החיוב בו חויב, ולא תישמע כל טענה שהיא מצד המשתמש כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי החברה ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם בעניין זה. 

 

 

 

6.      תנאי תשלום

6.1.                  התמורה בגין כל הזמנה שהיא באתר תשולם רק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר בבעלות הרוכש ושפרטיו הוזנו ונמסרו על ידי הרוכש, ובלבד שכרטיס כאמור הונפק על ידי אחת מחברות האשראי המוכרות והמורשות לפעול על פי כל דין בישראל.

6.2.                  התמורה תשולם בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או לשיעורין, כפי בחירת הרוכש במועד ביצוע הזמנתו;  ככל ועיסקת האשראי הינה לשיעורין ייגבה התשלום הראשון במועד החיוב הקרוב.

6.3.                  הוצאות בגין טיפול, אריזה ומשלוח יתווספו לתמורה המשולמת בגין המוצר ו/או השירות, בין שבאותו מועד חיוב ובין שבמועד חיוב נפרד.

6.4.                  החיוב בגין ההזמנה באתר זה, יופיע תחת השם : "_______", בדף ו/או בדו"ח פירוט חיובי אשראי של בעל כרטיס האשראי.

6.5.                  כל שינוי שהוא בפרטי החיוב לאחר ביצוע ההזמנה, יהא כפוף למדיניות הנוהגת באותה עת בחברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי בעמלה בשיעור של __% מסכום העיסקה הכולל, וזאת נוסף על כל עמלה אשר תיגבה על ידי חברת האשראי ובלי קשר אליה, ולא תישמע טענת הרוכש ו/או בעל כרטיס האשראי בעניין זה.

7.      אספקת המוצרים

7.1.                  אספקת המוצר ו/או השירות אשר הוזמנו על ידי הרוכש תבוצע על ידי האתר ו/או ספקיו ו/או מי מטעמם לכתובת בישראל כפי שצוינה על גבי ההזמנה, ובלבד ששולמה מלוא התמורה בגינם באמצעות כרטיס אשראי, ומצוי בידי הרוכש אישור על ביצוע הזמנה, והכל בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, ובכפוף לכל הוראות תקנון זה.

7.2.                  מועד אספקת המוצר ו/או השירות יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי ולמען הסר ספק אינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

7.3.                  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה מביטחונית תהא הנהלת האתר רשאית להעמיד לרשות הרוכש את נשוא ההזמנה במקום סמוך למקום שצוין בהזמנה וזאת בתיאום מראש עם הרוכש.

7.4.                  הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ למדינת ישראל יחוייבו בתשלום נוסף ולמען הסר ספק מובהר, כי אינם נמנים על דמי המשלוח המפורטים באתר ואינם כלולים בהם;

7.4.1.      לעניין סעיף זה "הובלה חריגה" במשמע: הובלה לקומה רביעית ומעלה בהיעדר מעלית ו/או היעדר אפשרות להובלה באמצעות מעלית ו/או צורך בשימוש באמצעי מיוחד ו/או בתוספת של כח אדם.

7.5.                  רוכש המעוניין לאסוף את המוצר בעצמו יהא רשאי לעשות כן בתיאום מראש עם הנהלת האתר באשר למקום ומועד האיסוף, והכל כנגד התחייבות בכתב של הרוכש, כי איסוף המוצר על ידו יתבצע בתוך ולא יאוחר מ - 14 ימים ממועד אישור ביצוע הזמנתו.

7.5.1.      לא אסף הרוכש את המוצר במועד הקבוע לכך, מכל סיבה שהיא ושאינה תלויה בהנהלת האתר ו/או החברה ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם ו/או מצויה בשליטתם, תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לבטל את הזמנתו וככל שעשתה כן, יזוכה הרוכש במלוא החיוב בו חויב לאחר ניכוי מלוא ההוצאות שהוצאו על ידה בפועל לשם כך, והודעה על כך תימסר לרוכש;

7.5.2.      מובהר, כי בכל מקרה בו ביצע הרוכש מחדל כאמור בסעיפים 7.5. ו - 7.5.1. לעיל ו/או כל התנהגות מצידו שתוצאתה אי איסוף נשוא הזמנתו כפי שנקבע, לא יראו את הרוכש כמי אשר ביטל את העיסקה כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

7.6.                  במידה וצוין באתר, כי המשלוח יבוצע באמצעות חברת שליחויות על הרוכש לתאם ישירות עם חברת השליחויות את מועד ומקום מסירת המוצר לידיו, ובנוסף מחוייב הרוכש לפעול כמפורט להלן:

7.6.1.      להיות נוכח בעצמו ו/או לדאוג כי אחר מטעמו יהא נוכח, ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה, במען ובמועד שנקבעו לכך;

7.6.2.      להציג תעודת זהות וכל מסמך ו/או אישור כפי שיידרשו לשם קבלת המוצר, לרבות תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העיסקה;

7.6.3.      לחתום על כל מסמך ו/או אישור ו/או שובר וכיוצ"ב, כפי שיידרש, לשם קבלת המוצר ו/או השירות;

7.6.4.      מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הנהלת האתר ו/או ספקיה ו/או השליח, לפי העניין, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי במקום ובמועד מסירת המוצר, וככל שתהא דרישה כאמור מחוייב הרוכש לפעול על פיה כתנאי לקבלת נשוא הזמנתו;

7.7.                  כל משלוח ו/או אספקה ו/או הובלה באמצעות חברת שליחויות ו/או רשות הדואר לישראל ו/או גוף אחר יבוצעו לכתובת שנמסרה על ידי הרוכש, אלא באם סוכם בכתב אחרת.

7.7.1.      מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי במקרה של יישוב קהילתי, קיבוץ, מושב, כפר וכיוצ"ב ייתכן והמוצר ו/או השירות יסופקו לסניף הדואר הקרוב לכתובת שנמסרה על ידי הרוכש ו/או למזכירות של מי מאלה, והודעה על כך תימסר לרוכש.

7.8.                  על כל אספקה ו/או הובלה שיבוצעו באמצעות חברת שליחויות ו/או רשות הדואר לישראל ו/או כל גוף אחר יחולו בנוסף להוראות האמורות בתקנון האתר גם הוראות התקנון של מי מהנ"ל, ככל שקיים להם תקנון כאמור, ויחייבו את הרוכש לכל דבר ועניין.

7.9.                  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג שהוא, אם עקב כח עליון נגרם מי מאלה: 

7.9.1.      עיכוב באספקת נשוא ההזמנה ו/או איחור ו/או שיהוי ו/או אספקה שלא במועד;

7.9.2.      כשלים באספקה, כגון: אספקה חלקית ו/או אספקה בחסר ו/או אי אספקה כלל;

7.9.3.      כל אירוע, יהא אשר יהא, ובלבד שאינו בשליטת הנ"ל, ובכלל זה אך לא רק:

7.9.3.1.            שביתה, השבתה;

7.9.3.2.            חסימת צירים ו/או כבישים ו/או דרכים ו/או גישה, מכל סיבה שהיא, ושאינם מאפשרים את ביצוע האספקה לכתובת הרלוונטית;

7.9.3.3.            אירוע ביטחוני, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק טרור ו/או איבה ו/או מלחמה וכיוצ"ב המונע גישה ו/או הגעה ו/או ביצוע האספקה לכתובת הרלוונטית;

7.9.3.4.            כל תקלה שהיא, טכנית ושאינה טכנית, במערכות המיחשוב, החשמל והתקשורת של האתר, אשר בגינם נפגע תהליך ההזמנה, כולו או מקצתו;

7.9.3.5.            כל תקלה שהיא, טכנית ושאינה טכנית, בחוות שרתים, בשירות דואר אלקטרוני, בשירות הניתן על ידי ספקי רשת האינטרנט וכיוצ"ב.

7.10.                    מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי אחריותם של הנהלת האתר ו/או החברה ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם הינה מוגבלת רק ואך ורק לנזק ישיר אשר ייגרם לרוכש, באם ייגרם, בשל מעשה ו/או מחדל של מי מהנ"ל ובכל מקרה עד ולא מעבר לשיעורו של המוצר ו/או השירות אשר הוזמנו על ידי הרוכש.

7.11.                    למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר ומודגש בזאת, כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום צורה ואופן שהם, בכל נזק עקיף, יהא אשר יהא, בין שתוצאתי ובין שמיוחד, שייגרם לרוכש, באם וככל שייגרם, ולא תחול עליהם כל אחריות שהיא לנזק כאמור, תהא העילה לכך אשר תהא, לרבות  אך לא רק אף טענות לעניין אובדן ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, יהיו שיעורם וסיבתם אשר יהיו.

7.12.                    מובהר, כי בכל מקרה, ייחשב מענה של החברה כמקום ביצוע העיסקה וזאת מבלי קשר לדרך בה בוצעה האספקה, לאופן בו נעשתה ולכתובת אליה בוצעה האספקה בפועל.

8.      ביטול עיסקה ו/או הזמנה

8.1.                  ביטול עיסקה ו/או הזמנה על ידי רוכש ייעשו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או תקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.2.                  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יצוין כי:

8.2.1.      בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, ככל ונשוא העיסקה הינו נכס ואו מוצר, רשאי הרוכש לבטל העיסקה "מיום עשיית העיסקה ועד 14 (ארבעה  עשר) ימים מיום קבלת הנכס לידיו או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם".

8.2.2.      בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, ככל ונשוא העיסקה הינו שירות, רשאי הרוכש לבטל העיסקה "בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העיסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן".

8.2.3.      בהתאם להוראת סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, על שלל סעיפי המשנה שלו, לא יהא רשאי הרוכש לבטל את העיסקה באם נשוא העיסקה הינו מוצר ו/או שירות הנמנה על סוג המוצרים ו/או השירותים המפורטים בסעיף האמור.

8.3.                   ביטול עיסקה ייעשה רק ואך ורק בכתב בין שבאמצעות פקסימיליה, בין שבאמצעות משלוח הודעה בדואר אלטרוני ובין  שבאמצעות משלוח הודעה בדואר רגיל.

8.4.                  תוצאות ביטול עיסקה יהיו בהתאם ובכפוף להוראת סעיף 14ה. לחוק הגנת הצרכן, על שלל סעיפי המשנה שלה, הכל לפי העניין, וכמפורט להלן:

8.4.1.      ביטול עיסקה מחמת פגם -  ביטול עיסקה על ידי הרוכש בגין פגם בנכס ו/או במוצר שהוזמנו  ו/או בשל אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכש מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יוחזר לרוכש על ידי הנהלת האתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העיסקה, את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הרוכש, וכן יבוטל חיובו של הרוכש בגין העיסקה וזאת ללא חיוב בגין דמי ביטול כלשהם;

8.4.2.      היה וקיבל הרוכש לידיו את נשוא הזמנתו ו/או העיסקה, יעמידו לרשות הנהלת האתר במקום בו נמסר לו נשוא העיסקה תוך שהינו מודיע על כך ומתאם זאת מראש מול הנהלת האתר, והוא הדין לפיו ינהג הרוכש באשר לגבי כל מוצר ו/או שירות אשר נתקבלו בידיו בגין אותה עיסקה.

8.4.3.       ביטול עיסקה שלא מחמת פגם - ביטול עיסקה על ידי הרוכש שלא בשל פגם בנכס ו/או במוצר שהוזמנו ו/או בשל אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכש מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יוחזר לרוכש על ידי הנהלת האתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העיסקה, את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הרוכש, יבוטל חיובו של הרוכש בגין העיסקה, ולא ייגבה מהרוכש כל סכום שהוא, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר ו/או השירות נשוא העיסקה או סך של 100 ש"ח והכל לפי הנמוך מביניהם;

8.4.4.      היה וקיבל הרוכש לידיו את נשוא הזמנתו ו/או העיסקה, ישיבו לידי הנהלת האתר, על חשבונו, במען החברה ו/או כפי שיימסר לו על ידי הנהלת האתר ו/או הספק ו/או מי מטעמם, והוא הדין לפיו ינהג הרוכש באשר לגבי כל מוצר ו/או שירות אשר נתקבלו בידיו בגין אותה עיסקה.

8.5.                  מובהר, כי ביטול עיסקה שלא מחמת פגם בנכס ו/או במוצר שהוזמנו ו/או בשל אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכש מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הינו בכפוף לכך שנשוא העיסקה הושב על ידי הרוכש לידי הנהלת האתר ו/או כפי הוראתה, על חשבונו וכשהוא באריזתו המקורית, שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או מום ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.6.                  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בהיעדר הסכמה בכתב של הנהלת האתר ו/או של החברה ו/או של ספקיהם ו/או של מי מטעמם, לפי העניין, לא ניתן יהא להחזיר מוצרים אשר בוצעו בהם פעולה ו/או שימוש, לרבות הרכבה, פירוק וכיוצ"ב.

8.7.                  אין בתוצאת הביטול כדי לגרוע מכל זכות שהיא הקיימת להנהלת האתר ו/או לחברה ו/או לספקיהם ו/או למי מטעמם לתבוע את נזקיהם עקב כך שפחת ערך המוצרים שהוחזרו כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.

8.8.                  מוצרים ו/או שירותים בהזמנה אישית – האמור בהוראת סעיף 8 לעיל, על שלל סעיפיו, לא יחול על מוצרים ו/או שירותים מסוג המוצרים והשירותים המנויים בסעיף 14ג(ד) (5)-(1) לחוק הגנת הצרכן, ויודגש, כי בכלל זה אף מוצרים אשר הינם על פי הזמנה אישית של הרוכש ואשר יוצרו במיוחד עבורו כאמור בסעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, ולפיכך, לא ניתן יהא להחזירם ו/או לבטל העיסקה בגינם, ובלבד שעילת הביטול אינה בשל פגם במוצרים כאמור.

8.8.1.      מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 8.8. לעיל מובהר, כי בכפוף לקבלת הסכמתה של הנהלת האתר לכך בכתב ומראש, ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים, ניתן יהא לבטל עיסקה של מוצרים בהזמנה אישית והכל בתנאי שטרם החל ייצורם ו/או שהודעת ביטול עיסקה בגינם נתקבלה קודם החל ביצוע ייצורם בפועל.

8.9.                  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יראו בהנהלת האתר "עוסק" על פי הגדרתו בחוק הגנת הצרכן ולא תהא לה כל חובה שהיא הנובעת מהגדרה כאמור.

8.10.              מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת לבטל כל עיסקה, כולה או חלקה, הכל כפי שתמצא אל נכון, ובלבד שמסרה הודעה בכתב על כך לרוכש, וזאת בקרות כל אחד מאלה:

8.10.1.  נפלה טעות קולמוס ו/או כל טעות אחרת ו/או כאמור בס"ק 5.3. לעיל, אם בנוגע למחיר ואם בנוגע למוצר ו/או לשירות, לרבות תיאורם ואלה הוצגו באופן לא נכון, מכל סיבה שהיא, באתר.

8.10.2.  מחמת תקלה, מכל מין וסוג שהוא, בגינה נבצר מעם הנהלת האתר לתקן טעות שנתגלתה במועד גילויה ו/או להפעיל את האתר באופן תקין.

8.10.3.   כל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 4 לתקנון זה.

9.      כשלון תמורה

9.1.                  מקרה בו הודיע הרוכש על ביטול עיסקה בשל כשלון תמורה מלא, תהא הנהלת האתר רשאית להציע לרוכש אספקת מוצר ו/או שירות חלופיים, שווה ערך למוצר ו/או לשירות אשר נרכשו על ידו קודם ביטול העיסקה.

9.2.                  סירב הרוכש להצעת הנהלת האתר בדבר קבלת מוצר ו/או שירות חלופיים, כאמור לעיל, ו/או היה ונבצר מעם הנהלת האתר לספקם, מכל סיבה שהיא, תבוטל העיסקה והרוכש יזוכה במלוא הסכום אשר שולם על ידו בפועל, והכל בכפוף לכך שהרוכש יפעל לביטול העיסקה אל מול חברת האשראי וישלח אישור על כך להנהלת האתר.

10.  אחריות

10.1.                    הנהלת דרופר, אינה יצרן ו/או יבואן ו/או ספק ו/או כיוצ"ב, ולפיכך, לא תשא בכל מקרה, בכל אחריות שהיא הנוגעת לטיבם, סוגם, אופיים, תכונותיהם, איכותם, עמידותם, תכולתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, והאחריות הבלעדית למוצרים ו/או לשירותים אלה וכן לאספקתם חלה על היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים, הכל לפי העניין ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות אליהם, ולא תישמע טענת כל משתמש שהוא בעניין זה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

10.2.                    מובהר, כי הגם שכל המוצג באתר מוצג בתום לב, התמונות באתר הינן לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, כולן או מקצתן, לבין המוצרים והשירותים הנמכרים בפועל ו/או בגוונים ובצבעים וכיוצ"ב.

10.3.                    אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים ו/או בתי עסק ו/או חנויות באתר משום הבעת דעה בנוגע לטיבם ו/או לאופיים על ידי הנהלת האתר.

10.4.                    מבלי לגרוע מהגבלת אחריותה של הנהלת האתר בכל הוראה שהיא מהוראות תקנון זה, ללא יוצא מן הכלל, הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות שהיא לכל נזק שייגרם, אם כלל ייגרם, מכל מין וסוג שהוא, בגין איחורים ו/או עיכובים ו/או כשלים באספקתם של המוצרים ו/או השירותים, וכן לכל נזק עקיף אחר, יהא אשר יהא, שייגרם, אם כלל ייגרם, לכל משתמש ו/או רוכש ו/או בעל עסק באתר ו/או כל צד ג' שהוא כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא העילה לכך אשר תהא, לרבות אובדן ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, ולא תישמע כל טענה שהיא בעניין זה כנגד הנהלת האתר.

10.5.                    מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר ומודגש בזאת, כי ככל שחלה על הנהלת האתר אחריות כלשהי על פי תקנון זה, תהא אחריותה זו מוגבלת, בכל מקרה, רק ואך ורק לסכום, להיקף ולשיעור אשר שולם בפועל על ידי רוכש אשר רכש מוצר ו/או שירות ולא למעלה מכך.

10.6.                    מובהר, כי על אף מאמציה הבלתי נלאים של הנהלת האתר בכל הנוגע לשמירת תקינותו של האתר, תיפעולו, המידע הקיים בו, חסימתם של גורמים ו/או תכנים בלתי רצויים וכיוצ"ב, היא אינה ולא תהא אחראית, בכל צורה ואופן שהם, על פעילות בלתי חוקית, תהא אשר תהא שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי גורם אחר שאינו בשליטתה ו/או על התכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ו/או המובילים לאתרים אחרים ו/או בגין החשיפה של כל משתמש שהוא אליהם, והיא אינה מתחייבת, כלל ועיקר, כי קישורית (Link) באתר בהכרח תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט כלשהו, בין שפעיל ובין שלאו, ובין שתוביל אותה קישורית לאתר אחר, יהא אשר יהא.

10.7.                    השירות באתר המקוון ניתן כמו שהוא (as is), ולפיכך, מוותר המשתמש מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או החברה בגין אופי השירות ותכונותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

10.8.                    כמו כן, הנהלת האתר אינה ולא תהא אחראית לכל חומר פרסומי כלשהו (דואר זבל - ספאם), יהא אשר יהא, אשר יישלח, באם כלל יישלח למי מהמשתמשים, ובלבד שאינו בשליטתה ושלא נשלח על ידה ו/או באמצעותה.

10.9.                    למען הסר ספק, הנהלת האתר אינה ולא תהא אחראית על הרכבתם ו/או על התקנתם של כל מוצר ו/או שירות אשר נרכשו באמצעות האתר, והאחריות בעניין זה חלה במלואה, וללא יוצא מן הכלל, על הרוכש בלבד.

11.  אבטחת מידע ושמירת פרטיות

11.1.                    כל הפרטים האישיים וכן המידע המועבר על ידי המשתמש יישמרו במאגר הנתונים המאובטח של האתר, והנהלת האתר מתחייבת שלא להעבירם לכל גורם שהוא שאינו קשור לאתר ו/או שלא לשם ביצוע הזמנת הרוכש, וכן שלא לעשות בהם כל שימוש אחר שהוא, ללא הרשאה, למעט לצורך ניתוח עיסקי פנימי ולשימוש עובדי הנהלת האתר לצורך מילוי תפקידם כנדרש.

11.2.                    מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 11.1. לעיל, מובהר כי הנהלת האתר תעביר את המידע שברשותה רק ואך ורק באם תידרש לעשות כן על פי כל דין על ידי כל גורם מוסמך ומורשה שהוא ו/או לשם מניעת שימוש לרעה בנתונים השמורים במאגר המאובטח המצוי ברשותה באותה עת.

11.3.                    יודגש, כי הנהלת האתר נוקטת משנה זהירות באמצעים המקובלים על מנת לשמור, ככל שניתן, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש באתר, ולפיכך, העברת מספר כרטיס האשראי של המשתמש נעשית באמצעות שרת מאובטח המוצפן לפי תקן.

11.4.                    עם זאת מובהר, כי במקרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא הנהלת האתר אראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, באם וככל שייגרם, במידה ומידע זה יאבד ו/או במידה וייעשה בו שימוש בלתי מורשה על ידי כל צד שלישי שהוא, יהא אשר יהא.

11.5.                    יצוין, כי בכפוף לקבלת אישור המשתמש לכך, יישלח מידע פרסומי מאת האתר ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

12.  פרסום באתר ושטחי פרסום

12.1.                    למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל פרסום שהוא בכל מקום ודף באתר, לרבות בדפי המכירה ובדפי בתי העסק והחנויות המקוונים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר וקניינה בלבד, ולפיכך, לא ייעשה שימוש, מכל מין וסוג שהוא, לרבות מכירת שטחי פרסום והעלאת חומר פרסומי כלשהו, ללא אישורה והסכמתה, מראש ובכתב, של הנהלת האתר.

12.2.                    מבלי לפגוע באמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית אך לא חייבת להקצות ו/או למכור ו/או להעביר שטחי פרסום, בין שבתמורה ובין שללא תמורה, ו/או להגבילם ו/או לאשר פרסום כלשהו ו/או להורות על הסרתו וכיוצ"ב פעולות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שהיא תמצא אל נכון.

13.  הדין הנוהג וסמכות שיפוט בלעדית

13.1.                    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הדין אשר יחול הן על כל שימוש שהוא באתר, יהא אשר יהא, ולרבות אך לא רק הזמנות, רכישות, עיסקאות, ניהול בית עסק באתר וכיוצ"ב והן על תקנון זה הינו רק ואך ורק הדין הנוהג במדינת ישראל, ומבלי לגרוע במי מן האמור בהוראות תקנון זה, בכל הקשור בתקנון זה ו/או הנובע ממנו, ביצועו, אכיפתו, הפרתו ופרשנותו תהא סמכות שיפוט בלעדית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

14.  שונות

14.1.                    תקנון זה מיועד לכל משתמש שהוא באתר דרופר.

14.2.                    מובהר, כי על משתמש המעוניין לנהל בית עסק ו/או חנות מקוונת באתר לשם מכירתם של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לחתום בנוסף על הסכם נפרד ומפורט בנוגע לכך, והכל בכפוף להוראות תקנון זה ועל פי כל דין.

14.3.                    כל תצוגה שהיא המופיעה באתר, לרבות אך לא רק מידע, פרסום, שטחי פרסום, אייקונים, סימני מסחר, סימני לוגו, גרפיקה, עיצוב, תוכן מילולי וויזואלי וכיוצ"ב וכן ובנוסף עריכתם ו/או הצגתם של מי מאלה הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ומהווים את קניינם בלבד.

14.4.                    אין לעשות כל שימוש שהוא בכל המידע ו/או התוכן המופיעים באתר לרבות אך לא רק, העתקתו, הפצתו, שיכפולו, פירסומו וכיוצ"ב, אלא באם ניתנה הסכמתה של הנהלת האתר לכך מראש ובכתב.

14.5.                    כל רישום במחשבי ו/או במערכות הנהלת האתר באשר לפעולות המבוצעות באתר על ידי כל משתמש שהוא, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות האמורות.

14.6.                    14.6. לצורכי תקנון זה וכל צורך רלוונטי אחר כתובתה של הנהלת האתר ו/או של חברת "דרופר" אשר הינה בעליו של האתר הינה רח' עתיר ידע 1 כפר סבא טל': 072-2123030 פקס: 097667705

14.7.                    תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 04.10.2009 והנהלת האתר תהא רשאית אך לא חייבת לשנותו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כפי שתמצא אל נכון, והכל בכפוף לכל דין.

 

הריני לאשר בזאת כי קראתי את תקנון האתר, הבנתי את תוכנו ומהותו ואני מסכים לכל תנאיו והוראותיו, ללא יוצא מן הכלל, ולפיכך, הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שתקנון זה מהווה הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביני לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם והריני מתחייב בזאת לפעול על פיו ובכפוף לו.